За проекта

Проектът е насочен върху надграждането и продължаващото функциониране на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ в синхрон с новите законодателна и стратегическа рамки на Европейския съюз и България.

Реализацията на проекта ще даде възможност на МИГ да създаде собствена стратегия за ВОМР до 2027 година, чрез която всички заинтересовани лица да се възползват от улеснен достъп до финансов ресурс за реализация на техните идеи, подпомагащи развитието на местните общности на територията на МИГ. Стратегията ще се изготви с широко публично участие. То ще гарантира, че в стратегията ще бъдат включени само мерки, от които реално има необходимост на територията на МИГ. Допълнително, като част от проекта, местните общности ще бъдат информирани за новите възможности за финансиране на проекти по отделните фондове чрез СВОМР.

Очаква се непосредственият резултат от реализацията на проекта да бъде изготвянето на стратегия за ВОМР на МИГ „Белоградчик –  Димово – Макреш“.

Основните дейности, които ще се извършат в рамките на проекта са:

  • Популяризиране процеса на разработка на стратегията за ВОМР;
  • Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на заинтересованите страни и местни лидери;
  • Проучване и анализи на територията на МИГ;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Scroll to Top