Новини

Покана за общо събрание на 21.12.2023

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ“ Управителният  съвет  на  сдружение  с  нестопанска  цел  за  обществено  полезна  дейност  „Местна  инициативна  група Белоградчик-Димово-Макреш“ “  на  свое  заседание  на 11.12.2023  год. на  основание  чл.  26,  ал.  1  от  ЗЮЛНЦ  и  чл.  30,  ал.  1  от  Устава  взе  решение  за …

Покана за общо събрание на 21.12.2023 Read More »

Приключване на дейностите по изготвяне на СВОМР на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“

Приключи изпълнението на дейностите по сключения административен договор № РД 50-107/30.03.2023 г. между МИГ и УО на ПРСР за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″ на МИГ Белоградчик – Димово – Макреш, с …

Приключване на дейностите по изготвяне на СВОМР на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ Read More »

Проведе се обществено обсъждане на проект на СВОМР на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“

В Младежки дом се проведе обществено обсъждане на разработваната Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“ за периода 2023 – 2027 г. Предварителна покана бе отправена към всички заинтересовани страни, в които влизат представители на общините Белоградчик, Димово, Макреш, училища, детски градини, здравни институции, читалища, НПО, публични …

Проведе се обществено обсъждане на проект на СВОМР на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“ Read More »

Покана за обществено обсъждане на проект на СВОМР на МИГ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На ПРОЕКТ на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“  за периода 2023 – 2027 г.   СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“ кани всички заинтересовани страни, представители на: общините Белоградчик, Димово, Макреш, училища, детски градини, здравни институции, читалища, НПО, публични културни …

Покана за обществено обсъждане на проект на СВОМР на МИГ Read More »

Покана за провеждане на работни срещи за консултиране на СВОМР на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи във връзка с консултиране разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно …

Покана за провеждане на работни срещи за консултиране на СВОМР на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ Read More »

Предстоящи обучения за екипа на МИГ и местни лидери

МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, в изпълнение на договор № РД 50-107/30.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″ на МИГ Белоградчик – Димово – Макреш, с подкрепата на Европейски земеделски …

Предстоящи обучения за екипа на МИГ и местни лидери Read More »

Провеждане на информационна среща за популяризиране на подхода ВОМР

О Б Я В А За провеждане на информационна среща за популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработка на стратегията по Договор № РД 50-107/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ …

Провеждане на информационна среща за популяризиране на подхода ВОМР Read More »

Анкетно проучване на територията на МИГ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ, МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ е в процес на изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на трите общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г. Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални …

Анкетно проучване на територията на МИГ Read More »

Започват изпълненията на дейностите по разработване на СВОМР за периода 2023 – 2023 година

От края на месец март СНЦ МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ изпълнява Административен договор № РД 50-107/ 30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено …

Започват изпълненията на дейностите по разработване на СВОМР за периода 2023 – 2023 година Read More »

Scroll to Top