Покана за общо събрание на 21.12.2023

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ“

Управителният  съвет  на  сдружение  с  нестопанска  цел  за  обществено  полезна  дейност  „Местна  инициативна  група Белоградчик-Димово-Макреш“ “  на  свое  заседание  на 11.12.2023  год. на  основание  чл.  26,  ал.  1  от  ЗЮЛНЦ  и  чл.  30,  ал.  1  от  Устава  взе  решение  за свикване на Общо събрание на 21.12.2023 г. от 13,00 часа в гр. Белоградчик, в Заседателна зала  на  община  Белоградчик,  гр. Белоградчик  ул.  Княз  Борис I №6 ет.2 при  следния дневен ред:

  1. Освобождаване на председателя на сдружението;
  2. Избор на нов председател на сдружението;
  3. Освобождаване на членове от Общото събрание;
  4. Приемане на нови членове в Общото събрание;

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението.

Съгласно чл. 31 от Устава на Сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват лично или  чрез  пълномощник  повече  от  половината  от  всички  членове.  При  липса  на  кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Може да изтеглите поканата от този линк: Покана за ОС (11.12.).

Scroll to Top