МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, в изпълнение на договор № РД 50-107/30.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″ на МИГ Белоградчик – Димово – Макреш, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, организира и кани всички заинтересовани лица за:

Провеждане на еднодневно обучение за екипа на МИГ

На 03 август 2023 г.

В 10.00 часа

 в община Макреш – Заседателна зала на общината,

село Макреш, ул. Г. Бенковски 88

В 14.00 часа

в община Димово – Заседателна зала,

град Димово ул. „Георги Димитров“ 137

Провеждане на еднодневно обучение за местни лидери

На 04 август 2023 г.

В 10.00 часа

В механа „Маркашница“, гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски“

Scroll to Top