Приключване на дейностите по изготвяне на СВОМР на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“

Приключи изпълнението на дейностите по сключения административен договор № РД 50-107/30.03.2023 г. между МИГ и УО на ПРСР за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″ на МИГ Белоградчик – Димово – Макреш, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

След множество консултации, информационни срещи, проучвания на местните потребности и нужди на всички жители и работещи на територията на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, беше изготвена еднофондова стратегия за ВОМР с общ бюджет от 2 300 000 евро. При одобрение на стратегията този финансов ресурс ще бъде използван за подобряване на живота и инфраструктурата в трите общини – Белоградчик, Димово и Макреш.

Scroll to Top