Провеждане на информационна среща за популяризиране на подхода ВОМР

О Б Я В А

За провеждане на информационна среща за популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработка на стратегията по Договор № РД 50-107/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

„Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш“ кани  всички заинтересовани лица да присъстват на информационната среща, която ще се проведе

на 01.06.2023 г. от 16:30 часа

в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6, ет. 2 в Заседателната зала на община Белоградчик

Scroll to Top