ВОМР/ЛИДЕР

Подходът ЛИДЕР (абревиатура, която на френски означава „връзки между дейностите за развитие на селските райони”) води своето начало от 1991 г. и първоначалната му цел е била да тества в селските райони на ЕС инструменти за ангажиране на местните общности в изграждането на собственото им бъдеще. Първият период  е продължил  само 3 години (1991-93), но показва забележителни резултати – създадени са 217 МИГ, които са имали достъп до приблизително 1.3 млрд. евро.

През следващият период (1994-99) подходът ЛИДЕР е насочен към т.нар. необлагодетелствани селски райони, бюджетът е увеличен на 5.4 млрд. евро, което води до създаването на 906 МИГ. Впечатляващите резултати водят до превръщането му в неизменна част от общата селскостопанска политика на ЕС. През 2000 година е дадено началото на ЛИДЕР+ с бюджет от 5.1 млрд. евро. През 2006 г. вече съществуват 1153 МИГ.

В първия програмен период за България (2007-2013), ЛИДЕР вече е с общ бюджет от 8.9 млрд. евро, а създадените МИГ са 2402. Сравнително късното започване на прилагане на подхода в България (едва през 2011 г. са приети първите стратегии), определя малкото на брой МИГ, които активно изпълняват ЛИДЕР – 35, обхващащи 57 селски общини. Въпреки това, за краткия период и липсата на значителен опит са реализирани 490 проекта на обща стойност 32 млн. лв.

През втория програмен период бюджетът за ВОМР е 9.7 млрд. евро, а за България е 131.5 млн. евро само от ЕЗФРСР и предвиденото национално съфинансиране. Действащите МИГ на територията на страната вече са 64, които обхващат 117 общини с общо население от 1 726 631 души към 31.12.2020 г. Чрез МИГ в периода 2014-2022 са финансирани над 2000 проекта с общата стойност на подпомагането възлиза на над 250 млн. лв.

Защо са важни МИГ и стратегиите за ВОМР?

Първо, прилагането на стратегиите представлява реална финансова децентрализация, защото всяка МИГ има възможност в рамките на определен бюджет да финансира проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките населени места и се подкрепя многосекторното развитие на местните икономики.

Следва да се подчертае, че стратегиите за ВОМР са най-близкият и улеснен начин местните общности да получат достъп до „европейските“ средства (до 200 000 евро). Улеснява и по-малките кандидати, които се състезават само с конкуренти от местната си общност, а не от цялата страна. За изминалия програмен период прилагането на подхода ВОМР е помогнало на хиляди хора и организации да получат финансиране на идеите като общата стойност на одобрените проекти до края на 2021 г. е за близо 250 млн. лв. Допустимите кандидати са както общински администрации, така и земеделски производители, предприемачи, читалища, неправителствени организации в определени сфери, спортни клубове и образователни заведения.

Scroll to Top