Започват изпълненията на дейностите по разработване на СВОМР за периода 2023 – 2023 година

От края на месец март СНЦ МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ изпълнява Административен договор № РД 50-107/ 30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Прилагането на стратегията за ВОМР се насочва към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост и са в полза на местния бизнес, читалища и нестопански организации, и местното население като цяло.

През новия програмен период (2023 – 2027 г.) Стратегията за ВОМР може да получи многофондово финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Представяме Ви възможностите за подкрепа чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) и с подкрепата на ЕЗФРСР:

Финансовият ресурс за СНЦ МИГ „Белоградчик- Димово- Макреш“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР – водещ фонд за подхода) може да е в размер до 2 300 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

С прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР на територията на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ следва да се постигнат следните цели за местно развитие:

  • Подобряване на условията на живот на териториите на местните общности;
  • Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
  • Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
  • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;
  • Подкрепа за въвеждането на иновации;
  • Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
  • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;
  • Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
  • Приобщаващо образование и образователна интеграция.

В следващите седмици очаквайте новини около проекта, както и възможностите за включване в него, за да можем всички заедно да изготвим една адекватна на нуждите ни стратегия за местно развитие.

Scroll to Top